bigstock-Yacht-Wheel-5681991

Ứng dụng Phân tích dữ liệu (Data Analytics) trong Tối ưu hóa doanh thu cho các chuỗi khách sạn

Đối với những chuỗi khách sạn, có thể điều hành hàng ngàn cơ sở khác nhau trên toàn cầu, thì tối ưu hóa doanh thu thật sự là một thách thức khổng lồ. Trong những năm gần đây, nhiều chuỗi khách sạn đã đầu tư vào Business Intelligence (BI) nhằm thúc đẩy hiệu quả quản trị doanh thu. Khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ của các giải pháp Business Intelligence đã tạo nên những bước nhảy vọt trong việc tối ưu hóa doanh thu cho những chuỗi khách sạn lớn.

Whitepaper này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách thức ứng dụng Business Intelligence & Data Analytics vào quản trị / tối ưu hóa doanh thu Khách sạn.

Phân tích dữ liệu & Tối ưu hóa doanh thu Khách sạn

 

Vui lòng điền vào form bên phải để tải miễn phí tài liệu này.
Tải về tài liệu